Tamahagane

Tamahagane

Bladlängd: 21 cm

Pris:
1.695,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 17,5 cm

Pris:
1.695,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 17,5 cm.

Pris:
1.895,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 16 cm

Pris:
1.895,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 23 cm

Pris:
1.895,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 24 cm

Pris:
1.995,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 21 cm

Pris:
1.995,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 18 cm

Pris:
1.995,00 kr
availability
Tamahagane

6-8 knivar - brunt

Pris:
2.195,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 27 cm

Pris:
2.395,00 kr
availability
Tamahagane

Inehåller: 4 st.

Pris:
4.299,00 kr