Tamahagane

Tamahagane

Sliplängd: 26 cm

Pris:
495,00 kr
Tamahagane

Sliplängd: 30 cm

Pris:
595,00 kr
Tamahagane

Plats för 7 knivar.

Pris:
695,00 kr
availability
Tamahagane

Längd: 50 cm

Pris:
899,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 9 cm

Pris:
995,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 7 cm

Pris:
995,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 7 cm | Lyxbox på köpet!

Pris:
1.095,00 kr
Tamahagane

Plats för 17 knivar.

Pris:
1.095,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 15 cm

Pris:
1.195,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 12 cm - LYXBOX PÅ KÖPET

Pris:
1.195,00 kr
availability
Tamahagane

Bladlängd: 18 cm

Pris:
1.595,00 kr
Tamahagane

Bladlängd: 16 cm. Flexibel.

Pris:
1.595,00 kr